Startsidan    Bilder    Ordförande har ordet    StadgarStadgar för Porjus Sportstugeförening

Firma och ändamål

§ 1    Föreningens firma är Porjus Sportstugeförening.

§ 2    Föreningens ändamål är att tillvarataga alla stugägares inom Porjus fritidshusområdes
        gemensamma angelägenheter.

§ 3    Föreningens medlemmar utgöres av personer som har stugor på tomter inom fritidshusområdet,
        samt make, maka och sambo.

§ 4    Avgifter till föreningen utgöres av årsavgifter och ev. extra avgifter.
        Avgifterna bestämmes på årsmötet eller extra föreningssammanträde.
        Årsavgifter skall erläggas varje år före April månads utgång.

§ 5    Vid föreningssammanträde äger varje medlemm, som fullgjort sina förpliktelser gentemot
        föreningen en röst.
        Frånvarande medlems rösträtt får utövas av befullmäktigat ombud,
        som själv är medlem av föreningen eller familjemedlem.
        Ej må någon rösta för mer än en frånvarande medlem.

§ 6    Föreningens styrelse skall bestå av tre ledamöter. Ordförande, samt sekreterare  på 2 år.
        Kassör och revisor på 1 år.  Avgående ledamot kan återväljas.
        Till styrelseledamot kan endast den väljas som är stugägare inom Porjus fritidshusområde.

§ 7    Styrelsen sammanträder på kallelse av Ordförande. Såsom styrelsens beslut  gäller den mening
        som företrädes av minst tre ledamöter.
        Är mindre än tre ledamöter närvarande är styrelsen icke beslutsmässig.

§ 8    Föreningens firma tecknas av Ordförande eller Kassören.

§ 9    Stryrelsens åligganden är:  Att gentemot tredje man i alla avseenden företräda föreningen.
                                                Att handhava förvaltningen av alla föreningens rörande angelägenheter.
                                                Att kalla föreningens medlemmar till föreningsmötet.
                                                Att avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret.
                                                Att bringa föreningens beslut till verkställighet.
                                                Att genom kassören föra förteckning över föreningens medlemmar,
                                                innehållande namn,fastighet, m.m.

§ 10    Styrelsens förvaltning av föreningens räkenskaper granskas av en på föreningsmöte vald revisor.

§ 11    Beslut om föreningens upplösning eller ändring av dess stadgar, tas på årsmötet.
          Där medlemmarna beslutar om hur det ska

Dom gamla stadgarna antogs vid sammanträdet den 26 Juni 1976.
Revidering av stadgarna har antagits vid årsmötet den 25 Augusti 2001.